1. Přehled ochrany údajů
Obecné informace
Následující informace vám poskytnou přehledný přehled toho, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte náš web. Pojem „osobní údaje“ zahrnuje všechny údaje, které lze použít k osobní identifikaci. Podrobné informace o předmětu ochrany údajů naleznete v našem Prohlášení o ochraně údajů, které je uvedeno pod touto kopií.

Záznam dat na našem webu
Kdo je odpovědnou stranou za zaznamenávání údajů na tento web (tj. „Správce“)?

Údaje na této webové stránce zpracovává provozovatel webové stránky, jehož kontaktní údaje jsou k dispozici v části „Informace vyžadované zákonem“ na této webové stránce.

Jak zaznamenáváme vaše údaje?

Vaše údaje shromažďujeme v důsledku vašeho sdílení údajů s námi. Může to být například informace, kterou zadáte do našeho kontaktního formuláře.

Naše IT systémy automaticky zaznamenávají další údaje, když navštívíte náš web. Tato data zahrnují především technické informace (např. Webový prohlížeč, operační systém nebo čas přístupu na web). Tyto informace se zaznamenávají automaticky, když vstoupíte na náš web.

K jakým účelům používáme vaše údaje?

Část informací je generována, aby bylo zaručeno bezchybné poskytování webových stránek. K analýze vašich uživatelských vzorů mohou být použity další údaje.

Jaká máte práva, pokud jde o vaše údaje?

Máte právo kdykoli dostávat informace o zdroji, příjemcích a účelech vašich archivovaných osobních údajů, aniž byste museli za takové zveřejnění platit poplatek. Máte také právo požadovat opravu, zablokování nebo odstranění vašich údajů. Neváhejte nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v části „Informace vyžadované zákonem“ na tomto webu, pokud máte nějaké dotazy týkající se tohoto nebo jakýchkoli jiných problémů souvisejících s ochranou údajů. Máte také právo podat stížnost u příslušné dozorčí agentury.

Za určitých okolností máte navíc právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. Podrobnosti najdete v prohlášení o ochraně údajů v části „Právo na omezení zpracování údajů“.

Analytické nástroje a nástroje poskytované třetími stranami
Existuje možnost, že vaše vzorce procházení budou statisticky analyzovány při vaší návštěvě našich webových stránek. Takové analýzy se provádějí primárně pomocí souborů cookie a pomocí takzvaných analytických programů. Analýzy vašich vzorů procházení se zpravidla provádějí anonymně; tj. vzory procházení nelze vysledovat zpět k vám.

Proti těmto analýzám máte možnost vznést námitky nebo můžete zabránit jejich výkonu tím, že nepoužíváte určité nástroje. Podrobné informace o nástrojích a možnostech vznést námitku najdete v níže uvedeném prohlášení o ochraně osobních údajů.

2. Obecné informace a povinné informace
Ochrana údajů
Provozovatelé tohoto webu a jeho stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji proto nakládáme jako s důvěrnými informacemi a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů.

Kdykoli použijete tento web, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje zahrnují údaje, které lze použít k osobní identifikaci. Toto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, která data shromažďujeme, a také účely, pro které je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem jsou informace shromažďovány.

Tímto vám doporučujeme, aby přenos dat přes internet (tj. Prostřednictvím e-mailové komunikace) mohl být náchylný k bezpečnostním mezerám. Není možné zcela chránit data před přístupem třetích stran.

Informace o odpovědné straně (v GDPR označována jako „správce“)
Správcem zpracování údajů na tomto webu je:

Daniel Loehe
Vila Caliças
Estrada da Albardeira
8600-302 Lagos, Portugalsko

Telefon: +35 1800 180 299
E-mail: info@algarvewatersport.com

Správcem je fyzická osoba nebo právnická osoba, která jednou rukou nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a zdrojích pro zpracování osobních údajů (např. Jména, e-mailové adresy atd.).

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů
Široká škála transakcí zpracování dat je možná pouze na základě vašeho výslovného souhlasu. Můžete také kdykoli odvolat jakýkoli souhlas, který jste nám již udělili. Chcete-li tak učinit, zašlete nám neformální oznámení e-mailem. Tím není dotčena zákonnost jakéhokoli shromažďování údajů, ke kterému došlo před vaším odvoláním.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech; právo vznést námitku proti přímé reklamě (čl. 21 GDPR)
V případě, žet údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 lit. e nebo f GDPR, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě důvodů vyplývajících z vaší jedinečné situace. To platí také pro jakékoli profilování založené na těchto ustanoveních. Chcete-li určit právní základ, na kterém je založeno jakékoli zpracování údajů, prostudujte si toto prohlášení o ochraně údajů. Pokud zaznamenáte námitku, nebudeme nadále zpracovávat vaše dotčené osobní údaje, ledaže bychom byli schopni předložit přesvědčivou ochranu hodnou pro zpracování vašich údajů, která převáží vaše zájmy, práva a svobody nebo pokud účel zpracování je nárokování, výkon nebo obrana zákonných nároků (námitka podle čl. 21 odst. 1 GDPR).

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány za účelem přímé reklamy, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich dotčených osobních údajů pro účely takové reklamy. To platí také pro profilování, pokud je spojeno s takovou přímou reklamou. Pokud vznesete námitku, vaše osobní údaje již nebudou dále používány pro účely přímé reklamy (námitka podle čl. 21 odst. 2 GDPR).

Právo podat stížnost u příslušné dozorčí agentury
V případě porušení GDPR jsou subjekty údajů oprávněny podat stížnost u dozorové agentury, zejména v členském státě, kde mají obvykle trvalé bydliště, místo výkonu práce nebo v místě, kde k údajnému porušení došlo. Právo na přihlášení stížnosti je účinné bez ohledu na jakékoli jiné správní nebo soudní řízení dostupné jako právní prostředky.

Právo na přenositelnost dat
Máte právo požadovat, abychom předali jakékoli údaje, které automaticky zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo za účelem splnění smlouvy, abychom byli předáni vám nebo třetí straně v běžně používaném strojově čitelném formátu. Pokud byste měli požadovat přímý přenos dat jinému správci, bude to provedeno, pouze pokud je to technicky proveditelné.

Šifrování SSL nebo TLS
Z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou nákupní objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovatel webových stránek zasíláte, používá tento web buď šifrovací program SSL, nebo TLS. Šifrované připojení poznáte podle kontroly, zda se řádek adresy prohlížeče přepne z „http: //“ na „https: //“, a také podle vzhledu ikony zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, nemohou údaje, které nám předáváte, číst třetí strany.

Informace o, blokování, opravě a eradikaci údajů
V rozsahu příslušných zákonných ustanovení máte právo kdykoli požadovat informace o vašich archivovaných osobních údajích, jejich zdrojích a příjemcích, jakož i účelu zpracování vašich údajů. Můžete mít také právo na opravu, zablokování nebo vymýcení svých údajů. Pokud máte dotazy týkající se tohoto předmětu nebo jakékoli další dotazy týkající se osobních údajů, neváhejte nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v části „Informace vyžadované zákonem“.

Právo požadovat omezení zpracování
Máte právo požadovat uložení omezení, pokud jde o zpracování vašich osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v části „Informace vyžadované zákonem“. Právo požadovat omezení zpracování platí v následujících případech:

V případě, že byste měli zpochybnit správnost údajů, které jsme archivovali, budeme obvykle potřebovat nějaký čas, abychom tento nárok ověřili. Během doby, kdy toto vyšetřování probíhá, máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.
Pokud bylo zpracování vašich osobních údajů provedeno nezákonným způsobem, máte možnost požadovat omezení zpracování vašich údajů namísto požadavku na jejich odstranění.
Pokud již vaše osobní údaje nepotřebujeme a potřebujete je k výkonu, obraně nebo nárokování právních nároků, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů namísto jejich vymýcení.
Pokud jste vznesli námitku podle čl. 21 odst. 1 GDPR, vaše práva a naše práva budou muset být vzájemně zvážena. Dokud nebude stanoveno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
Pokud jste omezili zpracování vašich osobních údajů, mohou být tyto údaje – s výjimkou jejich archivace – zpracovávány pouze na základě vašeho souhlasu nebo nároku, výkonu nebo obrany zákonných nároků nebo ochrany práv jiných fyzických osob nebo právnických osob nebo z důležitých důvodů veřejného zájmu, které uvádí Evropská unie nebo členský stát EU.

R.vyloučení nevyžádaných e-mailů
Tímto vznášíme námitky proti použití kontaktních informací zveřejněných ve spojení s povinnými informacemi, které mají být uvedeny v části „Informace vyžadované zákonem“, k zasílání propagačních a informačních materiálů, které jsme výslovně nevyžadovali. Provozovatelé tohoto webu a jeho stránek si vyhrazují výslovné právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání propagačních informací, například prostřednictvím zpráv SPAM.

3. Zaznamenávání údajů na našem webu
Soubory cookie
V některých případech náš web a jeho stránky používají takzvané cookies. Soubory cookie nezpůsobí poškození vašeho počítače a neobsahují viry. Účelem cookies je, aby naše webové stránky byly uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače a ukládají váš prohlížeč.

Většina souborů cookie, které používáme, jsou takzvané „relační soubory cookie“. Po vašem opuštění našeho webu jsou automaticky smazány. Ostatní soubory cookie zůstanou archivovány ve vašem zařízení, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě našich webových stránek.

Můžete upravit nastavení svého prohlížeče, abyste se ujistili, že budete upozorněni pokaždé, když jsou soubory cookie umístěny, a umožnit vám přijímat soubory cookie pouze v konkrétních případech nebo vyloučit přijetí souborů cookie pro konkrétní situace nebo obecně a aktivovat automatické mazání souborů cookie, když zavřete prohlížeč. Pokud deaktivujete cookies, funkce tohoto webu mohou být omezené.

Cookies, které jsou vyžadovány k provedení transakce elektronických komunikací nebo k zajištění určitých funkcí, které chcete použít (např. Funkce nákupního košíku), jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie, aby zajistil technicky bezchybné a optimalizované poskytování služeb provozovatele. Pokud by měly být uloženy další soubory cookie (např. Soubory cookie pro analýzu vašich vzorů procházení), jsou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů řešeny samostatně.

Soubory protokolu serveru
Poskytovatel tohoto webu a jeho stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky sděluje. Tyto informace zahrnují:

  • Typ a verze použitého prohlížeče
  • Použitý operační systém
  • URL referrer
  • Název hostitele přistupujícího počítače
  • Čas dotazu na server
  • IP adresa

Tato data nejsou sloučena s jinými zdroji dat.

Tyto údaje se zaznamenávají na základě čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na technicky bezchybném zobrazení a optimalizaci webových stránek provozovatele. Za tímto účelem je třeba zaznamenávat soubory protokolu serveru.

Kontaktní formulář
Pokud nám pošlete dotazy prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, informace uvedené v kontaktním formuláři a veškeré kontaktní údaje v něm uvedené budeme ukládat za účelem vyřízení vašeho dotazu a v případě, že budeme mít další dotazy. Bez vašeho souhlasu nebudeme tyto informace sdílet.

Zpracování údajů zadaných do kontaktního formuláře tedy probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR). Máte právo kdykoli odvolat jakýkoli souhlas, který jste nám již udělili. Chcete-li tak učinit, zašlete nám neformální oznámení e-mailem. Tím není dotčena zákonnost jakéhokoli shromažďování údajů, ke kterému došlo před vaším odvoláním.

Informace, které jste zadali do kontaktního formuláře, nám zůstanou, dokud nás nepožádáte o vymazání údajů, o odvolání vašeho souhlasu s archivací údajů nebo pokud již neexistuje účel, pro který jsou informace archivovány (např. Poté, co jsme dospěli k závěru, naše odpověď na váš dotaz). Tím nejsou dotčena žádná závazná právní ustanovení – zejména doby uchování.

Žádost e-mailem, telefonem nebo faxem
Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, bude váš požadavek, včetně všech výsledných osobních údajů (jméno, požadavek), uložen a zpracován pro účely zpracování vašeho požadavku. Bez vašeho souhlasu tyto údaje nepředáváme dále.

Zpracování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 lit. b GDPR, pokud váš požadavek souvisí s plněním smlouvy nebo pokud je nutné provést předsmluvní opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 GDPR) a / nebo na našich oprávněných zájmech (čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR), protože máme oprávněný zájem na účinném zpracování žádostí adresovaných nám.

Údaje, které jste nám zaslali prostřednictvím kontaktních žádostí, zůstávají u nás, dokud nás nepožádáte o vymazání, odvolání vašeho souhlasu s ukládáním nebo o účel uložení dat (např. Po dokončení vašeho požadavku).Povinná zákonná ustanovení – zejména zákonná doba uchování – zůstávají nedotčena.

4. Analytické nástroje a reklama
Google Analytics
Tato webová stránka využívá funkce služby webové analýzy Google Analytics. Poskytovatelem této služby je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Analytics používá takzvané cookies. Cookies jsou textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu používání webových stránek uživateli. Informace generované soubory cookie o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google ve Spojených státech, kde jsou uloženy.

Ukládání cookies Google Analytics a využití tohoto analytického nástroje vychází z čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR. Provozovatel tohoto webu má oprávněný zájem na analýze uživatelských vzorů za účelem optimalizace jak online nabízených služeb, tak reklamních aktivit provozovatele.

Anonymizace IP

Na tomto webu jsme aktivovali funkci anonymizace IP. V důsledku toho bude vaše IP adresa zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných státech, které ratifikovaly Úmluvu o Evropském hospodářském prostoru před jejím přenosem do Spojených států. Celá adresa IP bude přenesena na jeden ze serverů společnosti Google v USA a zkrácena tam pouze ve výjimečných případech. Jménem provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace k analýze vašeho používání této webové stránky ke generování zpráv o aktivitách na webové stránce ak poskytování dalších služeb provozovateli této webové stránky, které souvisejí s používáním webové stránky a internetu . IP adresa přenášená ve spojení s Google Analytics z vašeho prohlížeče nebude sloučena s jinými údaji, které Google vlastní.

Doplněk prohlížeče

Máte možnost zabránit archivaci souborů cookie provedením příslušných změn v nastavení softwaru vašeho prohlížeče. Musíme však zdůraznit, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu v plném rozsahu. Kromě toho máte možnost zabránit záznamu údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google, jakož i zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací pluginu prohlížeče v k dispozici pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs.

Námitka proti záznamu dat

Kliknutím na následující odkaz máte možnost zabránit záznamu vašich údajů pomocí Google Analytics. To bude mít za následek umístění souboru cookie pro odhlášení, který zabrání záznamu vašich údajů při budoucích návštěvách tohoto webu: deaktivace Google Analytics.

Další informace o zacházení s uživatelskými údaji pomocí Google Analytics najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google na adrese: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs.

Zpracování smluvních údajů

Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování údajů se společností Google a při používání Google Analytics implementujeme přísná ustanovení německých agentur pro ochranu údajů.

Doba archivace

Údaje na úrovni uživatele nebo incidentu uložené společností Google spojené s cookies, ID uživatele nebo reklamními ID (např. Soubory cookie DoubleClick, ID reklamy pro Android) budou po 14 měsících anonymizovány nebo vymazány. Podrobnosti zobrazíte kliknutím na následující odkaz: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google AdWords a sledování konverzí Google
Tento web používá Google AdWords. AdWords je online propagační program společnosti Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Ve spojení s Google AdWords používáme nástroj nazvaný Sledování konverzí. Pokud kliknete na reklamu zveřejněnou společností Google, bude umístěn soubor cookie pro účely sledování konverzí. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které webový prohlížeč ukládá do počítače uživatele. Platnost těchto cookies vyprší po 30 dnech a nepoužívají se k osobní identifikaci uživatelů. Pokud uživatel navštíví určité stránky tohoto webu a cookie ještě nevypršela, Google a my budeme schopni rozpoznat, že uživatel klikl na reklamu a byl propojen s touto stránkou.

Každému zákazníkovi Google AdWords je přidělen jiný soubor cookie. Tyto soubory cookie nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků AdWords. Informace získané pomocí souboru cookie pro převod se používají ke generování statistik konverzí pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli používat sledování konverzí. Uživatelé obdrží celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamy a byli propojeni se stránkou vybavenou značkou pro sledování konverzí. Neobdrží však žádné informace, které by jim umožnily osobně tyto uživatele identifikovat. Pokud se sledování nechcete účastnit, máte možnost obk tomuto účelu přispívá snadná deaktivace souboru cookie pro sledování konverzí Google prostřednictvím webového prohlížeče v uživatelském nastavení. Pokud tak učiníte, nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí.

Ukládání „konverzních“ cookies a používání tohoto sledovacího nástroje vychází z čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze uživatelských vzorů za účelem optimalizace webových nabídek a reklamy provozovatele.

Podrobnější informace o Google AdWords a sledování konverzí Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Svůj prohlížeč můžete nastavit takovým způsobem, že budete upozorněni, kdykoli budou soubory cookie umístěny, a můžete povolit soubory cookie pouze v určitých případech nebo vyloučit přijímání souborů cookie v určitých případech nebo obecně a můžete také aktivovat automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud deaktivujete cookies, funkce tohoto webu mohou být omezené.

Facebook Pixel
Pro měření našich konverzních poměrů používá náš web pixely aktivity návštěvníků Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“).

Tento nástroj umožňuje sledování návštěvníků stránky poté, co byli po kliknutí na reklamu na Facebooku propojeni s webem poskytovatele. To umožňuje analyzovat účinnost reklam na Facebooku pro statistické účely a průzkum trhu a optimalizovat budoucí reklamní kampaně.

Pro nás jako provozovatele tohoto webu jsou shromážděné údaje anonymní. Nejsme v pozici, abychom dospěli k jakýmkoli závěrům ohledně identity uživatelů. Společnost Facebook však tyto informace archivuje a zpracovává, aby bylo možné navázat spojení s příslušným uživatelským profilem, a Facebook je v souladu se zásadami používání údajů na Facebooku v pozici, že může údaje použít pro své vlastní propagační účely. To umožňuje Facebooku zobrazovat reklamy na stránkách Facebooku i na místech mimo Facebook. My jako provozovatel tohoto webu nemáme žádnou kontrolu nad používáním těchto údajů.

Použití Facebook Pixel je založeno na čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na účinných reklamních kampaních, které zahrnují i ​​sociální média.

V zásadách ochrany osobních údajů Facebooku najdete další informace o ochraně vašeho soukromí na: https://www.facebook.com/about/privacy/.

V části nastavení reklam na stránce https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen můžete také deaktivovat funkci „Vlastní publikum“ pro remarketing. Nejprve se musíte přihlásit na Facebook.

Pokud nemáte účet na Facebooku, můžete deaktivovat jakoukoli uživatelskou reklamu na Facebooku na webu Evropské aliance pro interaktivní digitální reklamu: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

5. Pluginy a nástroje
YouTube s rozšířenou integrací ochrany dat
Naše webové stránky používají doplňky platformy YouTube, kterou provozuje společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

YouTube používáme v režimu rozšířené ochrany dat. Podle YouTube tento režim zajišťuje, že YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících tohoto webu dříve, než se na video podívají. To však nutně neznamená, že lze v důsledku rozšířeného režimu ochrany údajů vyloučit sdílení údajů s partnery YouTube. Například bez ohledu na to, zda sledujete video, YouTube vždy naváže spojení se sítí Google DoubleClick.

Jakmile na našem webu začnete přehrávat video z YouTube, bude navázáno spojení se servery YouTube. V důsledku toho bude server YouTube informován o tom, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste při návštěvě našeho webu přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožníte YouTube přímo přidělit vaše vzorce procházení vašemu osobnímu profilu. Máte možnost tomu zabránit odhlášením ze svého účtu YouTube.

Poté, co začnete přehrávat video, bude YouTube moci do vašeho zařízení ukládat různé soubory cookie. S pomocí těchto cookies bude YouTube schopen získávat informace o návštěvnících našich webových stránek. Tyto informace budou mimo jiné použity ke generování statistik videa s cílem zlepšit uživatelskou přívětivost webu a zabránit pokusům o podvod. Tyto soubory cookie zůstanou ve vašem zařízení, dokud je neodstraníte.

Za určitých okolností mohou být po zahájení přehrávání videa YouTube spuštěny další transakce zpracování dat, které jsou mimo naši kontrolu.

Používání YouTube je založeno na našem zájmu prezentovat náš online obsah přitažlivým způsobem. Podle čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR, toto je legitimate zájem.

Další informace o tom, jak YouTube zachází s uživatelskými údaji, najdete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube na adrese: https://policies.google. com / privacy? hl = cs.